Kooyenga Advisering en Detachering levert professionele ondersteuning op de vakgebieden Sociale Zaken en Wmo.

Sociale Zaken

Gemeentelijke afdelingen Sociale Zaken zijn belast met taken op het gebied van Sociale Zekerheid, Werkgelegenheid en Inkomensvoorzieningen. Burgers kloppen bij gemeenten aan wanneer zij zelf niet in staat zijn om zelf in inkomen en verzorging te voorzien. Om deze burgers bij te staan verstrekt de gemeente uitkeringen, voorzieningen en producten.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In 2007 heeft de Wmo haar intrede gedaan. De Wmo is een overkoepelende wet waar regelingen van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), Welzijnswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bijeen zijn gebracht. De afdeling Wmo van een gemeente verstrekt de zorg waar de burger recht op heeft in de vorm van Woonvoorzieningen, Rolstoelen, Vervoersvoorzieningen en Huishoudelijke hulp.